Regulamin konkursu NA RECENZJĘ OBRAZU LUB WYSTAWY FINAŁOWEJ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Konkurs na Recenzję wybranego obrazu z wystawy finałowej Bielskiej Jesieni lub całej ekspozycji 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 zwany dalej „Konkursem" trwa od 24 listopada 2017 do 10 stycznia 2018 r.

2. Konkurs adresowany jest do widzów oglądających wystawę 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017.

3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej zwana dalej „Organizatorem".

4. Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

6. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem").

II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie recenzji, do wyboru: jednego obrazu, grupy prac, części ekspozycji (np. sali dolnej, górnej, ekspozycji w Willi Sixta) lub całej wystawy (tj. ekspozycji w Galerii Bielskiej BWA i Willi Sixta).

2. Tekst recenzji należy przesłać najpóźniej do północy 10.01.2018 r. na adres mailowy organizatora:  bielskajesien@galeriabielska.pl podając równocześnie swoje dane: imię, nazwisko lub pseudonim oraz dane kontaktowe: adres e-mail i nr telefonu.  W tytule wiadomości należy wpisać nazwę konkursu Recenzja na obraz / wystawę Bielskiej Jesieni 2017.

3. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość recenzji.

4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.

5.  Niespełnienie warunków konkursu, określonych w postanowieniach niniejszego regulaminu (np. przesłanie wiadomości po wyznaczonym terminie) uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do organizatora.

6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.

7. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza, że jego uczestnik wyraża zgodę na publiczne
ujawnienie swoich danych (imię i nazwisko lub pseudonim) na stronie internetowej organizatora oraz w innych portalach internetowych i mediach współpracujących
z organizatorem.

8. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie
 z prac konkursowych w celach promocyjno-marketingowych, m.in. na stronie internetowej
 organizatora oraz w komunikatach prasowych.

9. W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy konkursowej załączone winno być zeskanowane oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie.

III. NAGRODY i tryb ich przyznawania:

1. Nagrodami w Konkursie będą:

Dla autorów trzech najlepszych prac galeria przygotowała nagrody: laureat pierwszego miejsca otrzyma voucher w wysokości 100 zł do restauracji Browar Miejski oraz katalog biennale; na zdobywcę drugiego miejsca czeka 2-osobowy bilet na przejazd kolejką gondolową na Szyndzielnię oraz karnet wstępu dla dwóch osób na bielską replikę 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Euroshorts (w Galerii Bielskiej BWA w marcu 2018); taki sam karnet będzie także nagrodą dla laureata trzeciego miejsca. Wszyscy nagrodzeni otrzymają również roczny karnet wstępu na wystawy w Galerii Bielskiej BWA.

2.Komisja konkursowa powołana przez organizatora, w skład której wejdą pracownicy zespołu merytorycznego Galerii Bielskiej BWA, przyzna powyższe zestawy nagród autorom trzech najlepszych prac.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby nagród oraz do rozszerzenia liczby laureatów.

4. Elementy opisu mogące wpłynąć na życzliwą ocenę komisji: lekkość i poprawność językowa, trafna forma przekazu, zaangażowanie emocjonalne autora, kreatywność, elegancja stylistyczna, poczucie humoru, adekwatność opisu do charakteru wybranego obrazu / ekspozycji.

5. O werdykcie komisji konkursowej nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani podczas spotkania w Galerii Bielskiej BWA w dniu 18 stycznia 2017 roku.

Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej organizatora i stronie 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga organizator. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

UWAGA! Zmiana terminu promocji katalogu i panelu - 3 sierpnia, godz. 19.00. 
Za zmiany przepraszamy.       
  

Fotorelacje >>

Festiwalowe wernisaże - relacja filmowa >>

Wernisaż na Szyndzielni >>

About the festival

>>

Klubokawiarnia Aquarium

>>

30 lipca - 3 sierpnia 2018, godz. 10.00-13.00

>>

Fotorelacje na Google Open Gallery  >>

>>

Nasze profile:

 

Facebook galerii     instagram galerii     YouTube galerii

 

Google Open Gallery

__________________________

Biuletyn Informacji Publicznej

>>