Deklaracja dostępności

Informacja o dostępności cyfrowej strony internetowej oraz budynków Galerii Bielskiej BWA.

Dostępność cyfrowa

Galeria Bielska BWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.galeriabielska.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.galeriabielska.pl jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

wersję kontrastową,

możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

widoczny fokus,

wyróżnienie odnośników,

czytelność przy użyciu klawiatury oraz programu udźwiękawiającego.

Część materiałów graficznych nie posiada alternatywnych tekstów, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, staramy się je na bieżąco korygować.

Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów . Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

„Wirtualny spacer. Oprowadzanie online” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Pracujemy nad pełnym dostosowaniem strony, w tym uzupełnieniem alternatywnych tekstów do materiałów graficznych i filmowych, publikowanych przed 2020 r. Staramy się ją na bieżąco korygować. W razie wątpliwości prosimy o kontakt: dostępność@galeriabielska.pl

 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-03-31

Na tej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Organ nadzorujący: Dyrektor Galerii Bielskiej BWA   

ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

E-mail: dyrektor@galeriabielska.pl

Telefon: 33 812 58 61


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest  Joanna Stryjewska, adres: j.stryjewska@galeriabielska.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 33 812 58 61

oraz napisać do nas na adres:

Galeria Bielska BWA ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Galeria Bielska BWA powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Galeria Bielska BWA niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria Bielska BWA może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Galerii Bielskiej BWA

ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

E-mail: dyrektor@galeriabielska.pl

Telefon: 33 812 58 61

W przypadku, gdy Galeria Bielska BWA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku, gdy Galeria Bielska BWA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
W przypadku, gdy Galeria Bielska BWA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Galeria Bielska BWA jest dostępna dla wszystkich grup zwiedzających. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze budynki, trasy zwiedzania i wydarzenia były dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Główny budynek Galerii Bielskiej BWA  i Willi Sixta jest dostępny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną oferujemy zwiedzanie z przewodnikiem i warsztaty haptyczne.

Dojście do budynku Galerii Bielskiej BWA:

Z przystanku autobusowego Hotel Prezydent przy ul. 3 Maja: należy udać się ulicą 3 Maja w kierunku Dworca Głównego PKP, Galeria Bielska BWA znajduje się na rogu ulic 3 Maja i Henryka Sienkiewicza. Wejście główne usytuowane jest od strony ulicy 3 Maja.

Budynek Galerii Bielskiej BWA mieści się przy ul. 3 Maja 11. Posiada 3 wejścia.

Wejście główne od ulicy 3 Maja 11. Jest to wejście przy kasie galerii i przy dolnej sali wystawowej, przeznaczone jest dla pracowników i widzów. Portiernia jest całodobowa. Przy wejściu znajduje się dzwonek/ domofon.

Wejście boczne od strony ul. Adama Mickiewicza przeznaczone jest dla pracowników i gości Klubokawiarni Aquarium, która mieści się na I piętrze budynku Galerii Bielskiej BWA. Z uwagi na klatkę schodową i schody, nie jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek/ domofon.

Wejście boczne od strony placu Adama Mickiewicza przy Tatrze Lalek Banialuka prowadzi bezpośrednio do górnej sali wystawowej mieszczącej się na I piętrze budynku Galerii Bielskiej BWA. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście jest otwierane przez pracownika galerii po zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi portierni (osobiście lub telefonicznie).

Wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza oznaczone są miejsca parkingowe z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wjazdu na plac przy Galerii Bielskiej BWA od strony ul. Adama Mickiewicza, gdzie znajdują się miejsca parkingowe parkingowe dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na portierni (osobiście lub telefonicznie). Poinformowany pracownik Galerii po zgłoszeniu wychodzi i otwiera szlaban umożliwiając wjazd na teren zamknięty.

Willa Teodora Sixta mieści się w ogrodzie przy ul. Adama Mickiewicza 24

Dojście do budynku Willa Sixta:

Z przystanku autobusowego Hotel Prezydent przy ul. 3 Maja:

Willa Sixta  usytuowana jest  przy ul. Adama Mickiewicza, dojście z przystanku Hotel Prezydent ulicą 3 Maja, z której należy skręcić w lewo do góry w ulicę Henryka Sienkiewicza. Na pierwszym skrzyżowaniu ulic H. Sienkiewicza i A. Mickiewicza w prawo. Willa Sixta znajduje się ok. 150 m od skrzyżowania po prawej stronie.

Wejście na posesję:

Wejście dla pieszych: przez bramkę od str. ul. Adama Mickiewicza 24, która w godzinach pracy jest otwarta, jest przy niej dzwonek/domofon

Wejście dla zmotoryzowanych: wjazd na teren posesji przez bramę od str. ul. Adama Mickiewicza 24, która w godzinach pracy jest otwarta. Aby wjechać na teren posesji po wjechaniu w bramę należy skontaktować się z pracownikiem za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie na słupku (na wysokości okienka kierowcy w samochodzie) i czekać na otwarcie szlabanu.

Na terenie posesji znajduje się parking z 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Teren wokół budynku jest wybrukowany kostką granitową.

Wejście główne znajduje się od str. ul. Adama Mickiewicza 24, jest winda, którą można zjechać do piwnicy, w której znajdują się recepcja, szatnia, toalety i sale spotkań oraz na wysoki parter, gdzie znajdują się sale wystawowe oraz aula.

Wejście boczne znajduje się od strony wozowni. Jest przy nim podnośnik dla osób na wózkach inwalidzkich oraz schody. Wejście prowadzi do biur i sal warsztatowych, z których jest możliwość dostępu do sal warsztatowych i windy.


Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Galerii Bielskiej BWA

Koordynator ds. dostępności w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej - Joanna Stryjewska

• Email: dostepnosc@galeriabielska.pl

• Tel. 33 812 58 61

• Adres: Galeria Bielska BWA ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, II piętro


Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.


Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Galerię Bielską BWA.

• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Galerię Bielską BWA.

• monitorowanie działalności Galerii Bielskiej BWA w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Galerii Bielskiej BWA – Joanna Stryjewska

Galeria Bielska BWA ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. 33 812 58 61

e-mail: dostepnosc@galeriabielska.pl

Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego min. 7 dni przed planowaną wizytą na adres: dostepnosc@galeriabielska.pl

Osoba Głucha może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm

Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl

Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Umowy z powyższymi tłumaczami obowiązują do końca roku 2021.