DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Informacja o dostępności cyfrowej strony internetowej oraz budynków Galerii Bielskiej BWA.

Dostępność cyfrowa

Galeria Bielska BWA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.galeriabielska.pl

Data publikacji strony internetowej: 1.03.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.08.2019


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.galeriabielska.pl. jest częściowo zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznyc


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Stryjewska

E-mail: j.stryjewska@galeriabielska.pl

Telefon: 501 521 728


Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Galerii Bielskiej BWA

ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

E-mail: dyrektor@galeriabielska.pl

Telefon: 33 812 58 61


Dostępność architektoniczna

Budynek Galerii Bielskiej BWA mieści się przy ul. 3 Maja 11. Posiada 3 wejścia.

• WEJŚCIE GŁÓWNE OD STRONY UL. 3 MAJA 11. Jest to wejście przy kasie galerii i przy dolnej sali wystawowej, przeznaczone jest dla pracowników i widzów. Portiernia jest całodobowa. Przy wejściu znajduje się dzwonek/ domofon.

• 1. WEJŚCIE BOCZNEJ OD STRONY UL. ADAMA MICKIEWICZA przeznaczone jest dla pracowników i gości Klubokawiarni Aquarium, która mieści się na I piętrze budynku Galerii Bielskiej BWA. Z uwagi na klatkę schodową i schody, nie jest ono dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się dzwonek/ domofon.

• 2. WEJŚCIE BOCZNE OD STRONY PLACU PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA prowadzi bezpośrednio do górnej sali wystawowej mieszczącej się na I piętrze budynku Galerii Bielskiej BWA. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Wejście jest otwierane przez pracownika galerii po zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi portierni (osobiście lub telefonicznie).

• Wzdłuż ul. Adama Mickiewicza oznaczone są miejsca parkingowe z 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wjazdu na plac przy Galerii Bielskiej BWA od strony ul. Adama Mickiewicza, gdzie znajdują się miejsca parkingowe parkingowe dostępne po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na portierni (osobiście lub telefonicznie). Poinformowany pracownik Galerii po zgłoszeniu wychodzi i otwiera szlaban umożliwiając wjazd na teren zamknięty.

 

Willa Teodora Sixta mieści się w ogrodzie przy ul. Adama Mickiewicza 24

Wejście na posesję:

1. dla pieszych: przez bramkę od str. ul. Adama Mickiewicza 24, która w godzinach pracy jest otwarta, jest przy niej dzwonek/domofon

2. dla zmotoryzowanych: wjazd na teren posesji przez bramę od str. ul. Adama Mickiewicza 24, która w godzinach pracy jest otwarta. Aby wjechać na teren posesji po wjechaniu w bramę należy skontaktować się z pracownikiem za pomocą domofonu umieszczonego po lewej stronie na słupku (na wysokości okienka kierowcy w samochodzie) i czekać na otwarcie szlabanu.

Na terenie posesji znajduje się parking z 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Teren wokół budynku jest wybrukowany kostką granitową.

Wejście główne znajduje się od str. ul. Adama Mickiewicza 24, jest winda, którą można zjechać do piwnicy, w której znajdują się recepcja, szatnia oraz sale wystawowe, warsztatowe i toalety oraz na wysoki parter gdzie znajdują się sale wystawowe oraz aula.

Wejście boczne znajduje się od strony wozowni. Jest przy nim podnośnik dla osób na wózkach inwalidzkich oraz schody. Wejście prowadzi do biur, nie ma możliwości bezpośredniego dostępu do sal i windy ze względu na schody.


Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Galerii Bielskiej BWA

Koordynator ds. dostępności w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej - Joanna Stryjewska

• Email: dostepnosc@galeriabielska.pl

• Tel. 33 812 58 61, 501 521 728

• Adres: Galeria Bielska BWA ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, II piętro


Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.


Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Galerię Bielską BWA.

• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Galerię Bielską BWA.

• monitorowanie działalności Galerii Bielskiej BWA w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami


Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Galerii Bielskiej BWA – Joanna Stryjewska

Galeria Bielska BWA ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała

Tel. 33 812 58 61, 501 521 728

e-mail: dostepnosc@galeriabielska.pl


Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail:

Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940 e-mail: kaliniewicz@poczta.fm

Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922 e-mail: adaspilecki@wp.pl

Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297 e-mail: j_m.pilecki@onet.eu

Umowy z powyższymi tłumaczami obowiązują do końca roku 2020.