Konkurs na recenzję „Pola bitwy”

Aktualne

Zapraszamy uczniów szkół średnich do nadsyłania tekstów krytycznych dotyczących wystawy „Pole bitwy” lub wybranych prac z ekspozycji. Zgłoszenia do 21 marca 2021 roku.

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs na recenzję wystawy „Pole bitwy” w Galerii Bielskiej BWA lub wybranej pracy z ekspozycji wystawy, zwany dalej „Konkursem” trwa od 17 lutego 2021 do 21 marca 2021 r.

2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oglądających wystawę „Pole bitwy” w Galerii Bielskiej BWA oraz na stronie internetowej www.galeriabielska.pl, jak i uczniów biorących udział w e-lekcjach organizowanych przez Galerię Bielską BWA dla szkół ponadpodstawowych.

3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej zwana dalej „Organizatorem”.

4. Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).

6. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).


II. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie recenzji lub innej formy tekstu krytycznego, do wyboru: jednego obrazu, grupy prac lub całej wystawy (tj. ekspozycji w Galerii Bielskiej BWA).
 
2. Tekst recenzji należy przesłać najpóźniej do północy 21.03.2021 r. na adres mailowy organizatora: a.piekarska@galeriabielska.pl podając równocześnie swoje dane: imię, nazwisko lub pseudonim oraz dane kontaktowe: adres e-mail i nr telefonu, szkołę. W tytule wiadomości należy wpisać nazwę konkursu Recenzja obrazu / wystawy Pole bitwy.
 
3. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość recenzji.
 
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 
5. Niespełnienie warunków konkursu, określonych w postanowieniach niniejszego regulaminu (np. przesłanie wiadomości po wyznaczonym terminie) uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do organizatora.

6. Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.

7. Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza, że jego uczestnik wyraża zgodę na publiczne ujawnienie swoich danych (imię i nazwisko lub pseudonim) na stronie internetowej organizatora oraz w innych portalach internetowych i mediach współpracujących z organizatorem.

8. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z prac konkursowych w celach promocyjno-marketingowych, m.in. na stronie internetowej organizatora oraz w komunikatach prasowych.


III. NAGRODY i tryb ich przyznawania

1. Nagrodami w Konkursie będą:
Wydawnictwa i katalogi Galerii Bielskiej BWA, indywidualne oprowadzanie po wystawach w Galerii Bielskiej BWA i Wilii Sixta oraz publikacja recenzji na stronie internetowej www.galeriabielska.pl

2. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, w skład której wejdą pracownicy zespołu merytorycznego Galerii Bielskiej BWA, przyzna powyższe zestawy nagród autorom trzech najlepszych prac.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby nagród oraz do rozszerzenia liczby laureatów.

4. Elementy opisu mogące wpłynąć na życzliwą ocenę komisji: zawartość merytoryczna, oryginalność opinii, lekkość i poprawność językowa, zaangażowanie emocjonalne, kreatywność.

5. O werdykcie komisji konkursowej nagrodzeni uczestnicy zostaną poinformowani podczas spotkania w Galerii Bielskiej BWA lub spotkania w formie online w terminie 23-29 marca 2021 roku.
Wyniki konkursu zostaną także opublikowane na stronie internetowej organizatora www.galeriabielska.pl


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.

2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.