Praca w Galerii Bielskiej BWA!

Aktualne

Ogłaszamy nabór na stanowisko pracownika merytorycznego Działu Realizacji Wystaw i Edukacji,

Obowiązki:

– pisanie tekstów popularyzujących sztukę współczesną prezentowaną w galerii

– formułowanie komunikatów dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców

– współtworzenie programów edukacyjnych

– udział w organizacji, realizacji i promocji wydarzeń galerii

– wykonywanie powierzonych zadań związanych z organizacją wystaw oraz informacją o działaniach programowych galerii i promocją jej wizerunku

Oczekiwania wobec kandydatek/ów:

– wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia sztuki 

– dobra znajomość zagadnień związanych z kulturą i sztuką współczesną

– „lekkie pióro” i umiejętność pisania tekstów z zakresu sztuki i humanistyki

– doskonała znajomość języka polskiego

– dobra znajomość języka angielskiego

– komunikatywność, kontaktowość, umiejętność jasnego przekazywania treści

– umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, terminowość i samodzielność

Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny – podanie

– życiorys (CV)

– dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

– mile widziane przykłady autorskich tekstów o sztuce współczesnej (forma tekstu do wyboru)

Warunki pracy:

– umowa o pracę na okres próbny

– pełny wymiar czasu pracy

– praca przy komputerze

Sposób składania dokumentów:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: info@galeriabielska.pl
lub dostarczyć na adres: Galeria Bielska BWA – sekretariat, II piętro, w godzinach od 8.00 do 16.00
43-300 Bielsko-Biała, ul. 3 Maja 11

Termin:

do 15 kwietnia 2019

Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Bielską BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika merytorycznego Działu Realizacji Wystaw i Edukacji oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnego naboru na ww. stanowisko w przyszłości (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Klauzula informacyjna

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Galeria Bielska BWA, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, reprezentowany przez Dyrektora.
e-mail: info@galeriabielska.pl, tel. +48 33 812 58 61.

2.      W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl.

3.      Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Galerii Bielskiej BWA na podstawie:

·         przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), w zakresie przewidzianym w art. 221 §1 tejże ustawy.

·         wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie nie wymienionym w art. 221 §1 Ustawy Kodeks pracy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.      Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, radca prawny.

5.      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, nie dłużej niż do 31.12.2019 r., a następnie usunięte.

6.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8.      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Galerii Bielskiej BWA.