Nabór na stanowisko gospodarza domu w Willi Teodora Sixta

Aktualne

Ogłaszamy nabór na stanowisko gospodarza domu w Willi Teodora Sixta w Bielsku-Białej. Zgłoszenia do 7 września br.

Umowa o pracę na cały etat – na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wynagrodzenie brutto od 2.600 złotych miesięcznie + dodatek stażowy + premia.

Planowane zatrudnienie od 15 września 2020 roku.

 
Obowiązki:

·         Dbanie o substancję materialną oraz czystość i estetykę budynku i przyległych elementów: wozowni, ogrodu, ogrodzenia. Wykonywanie drobnych prac konserwatorskich.

·         Pilnowanie terminów przeglądów okresowych i płatności związanych z funkcjonowaniem budynku.

·         Kontrolowanie i nadzór nad sprzętem (majątkiem) będącym wyposażeniem Willi.

·         Nadzór nad wszelkimi elementami ochrony budynku, mienia i osób przebywających na terenie posesji.

·         Odśnieżanie placu przez Willą oraz chodników wokół Willi.

·         Zamiatanie i grabienie opadłych liści przez Willą oraz z chodników wokół Willi.

·         Bieżąca pielęgnacja ogrodu.

·         Monitorowanie wejścia do Willi oraz osób przebywających w salach wystawowych poprzez system monitoringu.

·         Udzielanie informacji odwiedzającym budynek Willi gościom (także z zagranicy)  na tematy podstawowe związane z funkcjonowaniem budynku oraz kierowanie ich do pracowników, którzy przejmą obowiązki oprowadzania po Willi.

Wymagania:

·         Znajomość procedur i wymagań związanych z funkcjonowaniem budynku oraz umiejętność  prowadzenia spraw związanych i ich wypełnianiem: przeglądy okresowe, ubezpieczenia itd.

·         Umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego.

·         Umiejętność wykonywania drobnych napraw w budynku i prac ogrodowych.

·         Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

·         Podstawowa znajomość języka angielskiego.

·         Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku gospodarza domu.

·         Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

·         Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

·         Gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany) także w soboty, niedziele i święta.

·         Prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny – podanie

·         życiorys (CV)

·         dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje

·         oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Wzory wymaganych dokumentów znajdują się TUTAJ

Sposób składania dokumentów:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

info@galeriabielska.pl lub dostarczyć na adres:

Galeria Bielska BWA – sekretariat II piętro, w godzinach od 9.00 do 15.00

43-300 Bielsko-Biała ul. 3 Maja 11


Termin:
do 7 września 2020 r.

 
Inne informacje

Prosimy o zamieszczenie w CV dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Galerię Bielską BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Księgowego/Księgowej oraz w przypadku konieczności przeprowadzenia kolejnego naboru na ww. stanowisko w przyszłości (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

Klauzula informacyjna

1.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Galeria Bielska BWA, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, reprezentowany przez Dyrektora.
e-mail: info@galeriabielska.pl, tel. +48 33 812 58 61.

2.      W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@galeriabielska.pl.

3.      Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracownika Galerii Bielskiej BWA na podstawie:

·         przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917), w zakresie przewidzianym w art. 221 §1 tejże ustawy.

·         wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie nie wymienionym w art. 221 §1 Ustawy Kodeks pracy. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.      Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT, radca prawny.

5.      Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, nie dłużej niż do 31.12.2019 r., a następnie usunięte.

6.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

7.      Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

8.      Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Galerii Bielskiej BWA.