Zamówienia publiczne

W tym miejscu zamieszczamy informacje o zamówieniach publicznych.

Nazwa zamówienia: Ochrona obiektów i mienia Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej w 2024 roku

Status zamówienia: Zawarta umowa
Data rozpoczęcia: 21.12.2023
Data zakończenia: 29.12.2023 10:00
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu
Tryb zamówienia: Tryb podstawowy
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
a) na ochronie obiektów i mienia budynków Galerii Bielskiej BWA usytuowanych przy ul. 3 Maja 11 oraz przy ulicy Adama Mickiewicza 24.
b) Usługa będzie polegała na bezpośredniej ochronie (fizycznej) obiektu przy ul 3 Maja 11 w okresie obowiązywania umowy przez wszystkie dni tygodnia przez pracowników ochrony, w szczególności poprzez ochronę przed dewastacją wszelkich budowli posadowionych na nieruchomości, a także ochronie mienia ruchomego znajdującego się na nieruchomości oraz w budynkach przed kradzieżą, dewastacją bądź innymi naruszeniami oraz na monitorowaniu sygnałów z systemów alarmowych znajdujących się w obu w. wym. obiektach oraz systemu wizyjnego znajdującego się w wilii Teodora Sixta przy ul. Adama Mickiewicza 24 oraz konserwacji systemu alarmowego Galerii Bielskiej BWA przy ul. 3 Maja 11.
c) Przewidywane ilość godzin na świadczenie usługi 6384 godzin

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0ac70b59-9ff3-11ee-948d-82b0c04ef850