Aktualne

Zapraszamy osoby z doświadczeniem migracji z Bielska-Białej i okolic do udziału w warsztatach Marty Romankiv, podczas których zastanowimy się nad możliwymi wizjami przyszłości.

Spotkanie odbędzie się w Willi Sixta w Bielsku-Białej przy ul. A. Mickiewicza 24
w sobotę, 25 listopada 2023 roku w godz. 12.00-15.00

Wyobrazimy sobie wspólnotę zauważającą i troszczącą się, o której kształcie decydować mogą wszystkie jej mieszkanki i mieszkańcy. Skupimy się na przemyśleniach na temat Europy i europejskości. Warsztaty staną się przestrzenią do rozmów o własnych doświadczeniach i do tworzenia propozycji niezbędnych zmian. Podczas spotkania będzie możliwość doskonalenia swoich umiejętności publicznego przemawiania. Uczestnicy i uczestniczki będą zaproszone do stworzenia przemówień, które nagramy przy pomocy kamery wideo.

Przemówienia mogą być tworzone w dowolnych językach. Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim z możliwością tłumaczenia jego fragmentów na ukraiński, rosyjski i angielski.

Marta Romankiv – urodzona we Lwowie, w Ukrainie. Artystka interdyscyplinarna, twórczyni instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Studiowała na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistry uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Obecnie jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureatka międzynarodowej nagrody Allegro Prize (2020); stypendystka programu rezydencyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski Gaude Polonia (2021) oraz programu stypendialnego w Krakowie (2022). Swoje prace prezentowała na wystawach oraz konferencjach naukowych w Polsce, Portugalii, Kosowie, Węgrzech, Japonii, Niemczech, Włoszech, USA. Jej praktyka skupia głównie wokół tematu praw obywatelskich i pracowniczych, wykluczenia społecznego w kontekście migracji, jak i związanych z tym problemów tożsamościowych. Jej projekty mają charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu aktywizmu, nauk społecznych i sztuki. Artystka mieszka i pracuje w Polsce.

Zgłoszenia przyjmujemy do 23 listopada na adres e-mail: j.oginska@galeriabielska.pl

Warsztaty towarzyszą polsko-ukraińskiej wystawie „Dear Future vol. 2.” >>

Євроворкшоп

воркшоп Марти Романків для мігрантів

Willa Sixta, вул. Адама Міцкевича 24, Бельсько-Бяла, 25 листопада 2023 року
12.00–15.00

Запрошуємо мігрантів до участі у воркшопі-зустрічі, де ми поміркуємо над можливими баченнями майбутнього. Ми уявимо собі уважну та небайдужу громаду, форму якої можуть визначати всі її мешканці. Ми зосередимося на роздумах про Європу та європейськість. Воркшоп стане простором для розмови про власний досвід, а також для створення пропозицій щодо необхідних змін. Буде можливість покращити свої навички публічних виступів. Учасникам буде запропоновано створити промови, які будуть записані на відео.

Промови можуть бути створені будь-якою мовою. Зустріч відбуватиметься польською мовою з можливістю перекладу окремих частин українською, російською та англійською мовами.

Марта Романків - народилася у Львові, Україна. Міждисциплінарна художниця, авторка інсталяцій, відеоробіт та соціальних ситуацій. Навчалася на факультеті мистецтв Педагогічного університету в Кракові, отримала ступінь магістра в Академії мистецтв у Щецині. Докторантка Академії образотворчих мистецтв у Гданську. Лауреатка міжнародної премії Allegro (2020), стипендіатка програми резиденцій Gaude Polonia Міністра культури і національної спадщини Польщі (2021) та стипендіатка Краківської стипендіальної програми (2022). Представляла свої роботи на виставках та наукових конференціях у Польщі, Португалії, Косово, Угорщині, Японії, Німеччині, Італії та США. Її робота в основному зосереджена на темі громадянських і трудових прав, соціального виключення в контексті міграції, а також пов'язаних з цим питаннях ідентичності. Її проекти найчастіше мають партисипативний характер і знаходяться на межі між активізмом, соціальними науками та мистецтвом. Художниця живе і працює в Польщі.

 Заявки приймаються до 23 листопада на електронну пошту: j.oginska@galeriabielska.pl